Cush_Jumbo_Hamlet_Photo by Dean Chalkley_RGB_web

Cush Jumbo som Hamlet. Foto sv/hvitt